การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) สถานที่: โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ระดับจังหวัด
 2. เพื่อประเมินผลการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ระดับจังหวัด
 3. เพื่อรวบรวมปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ร่วมดำเนินการ:

     หน่วยงานหลักภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประชาสัมพันธ์ กรมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สปคม. สคร. 1-12 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

     หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถนำผลการติดตามความก้าวหน้าไปใช้ในการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ในระดับจังหวัด และสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่สามารถนำผลการติดตามประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ในระดับนโยบาย
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 1. โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญ ปี 2560 โดย : แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย : นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 โดย : นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 4. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดย : นายธนบดี ครองยุติ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. ความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ กับ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  และกฎหมายด้านปศุสัตว์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย : นายกิติภัทท์ สุจิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์
 6. การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  โดย : นางพันธ์ฉวี สุขบัติ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
 7. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560 –2564) ในระดับจังหวัด โดย : นายไพทูล อนุดิษย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 8. แผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
 9. THAILAND NATIONAL STRATEGIC PLAN FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES 2017-2021
 10. แผนปฎิบัติการแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ชาติ พ.ศ. 2560-2564
 11. แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่ปี 2560-2564
 12. Roll up แผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
 13. แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
 14. แผ่นพับ THAILAND NATIONAL STRATEGIC PLAN FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES 2017-2021
 15. สรุปประชุมกลุ่มภาคเหนือ
 16. สรุปประชุมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 17. สรุปประชุมกลุ่มภาคกลาง
 18. สรุปประชุมกลุ่มภาคใต้


Scan หรือ คลิกที่รูป QR code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด  
หมายเหตุ
 : ระบบมือถือไม่รองรับไฟล์สกุล .rar กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ .rar ก่อนการใช้งาน
Update ณ 15 กันยายน 2560 เวลา 15.45 น.
 
ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 15/09/2017 - 15:46