การประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Global One Health Day 2017 : One Health Challenges in Thailand 4.0 Era)ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร (สุรวงศ์)

การประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว
(Global One Health Day 2017 : One Health Challenges in Thailand 4.0 Era)
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร (สุรวงศ์)

          “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global One Health Day)” โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยปี 2560 กรมควบคุมโรคและคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยมีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ได้เน้นการพัฒนาประเทศยุค 4.0

เอกสารประกอบการประชุม
1. 8 ต้นกล้า สู่ก้าวต่อไปของ MoU One Health  โดย : แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
2. 8 ต้นกล้าสู่ก้าวต่อไปของ MOU One Health โดย :  สพ.ญ.วิรงรอง หุ่นสุวรรณ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
3. ภัยคุกคามจากสัตว์สู่คน โดย : ดร. สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์ป่า สู่ยุค 4.0 โดย : นายสัตวแพทย์วันเสน่ห์ โตอนันท์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พิช

 

ภาพประกอบ: 
รูปภาพการประชุม 1/84
รูปภาพการประชุม 2/84
รูปภาพการประชุม 3/84
รูปภาพการประชุม 4/84
รูปภาพการประชุม 5/84
รูปภาพการประชุม 6/84
รูปภาพการประชุม 7/84
รูปภาพการประชุม 9/84
รูปภาพการประชุม 10/84
รูปภาพการประชุม 11/84
รูปภาพการประชุม 12/84
รูปภาพการประชุม 13/84
รูปภาพการประชุม 14/84
รูปภาพการประชุม 15/84
รูปภาพการประชุม 16/84
รูปภาพการประชุม 17/84
รูปภาพการประชุม 18/84
รูปภาพการประชุม 19/84
รูปภาพการประชุม 20/84
รูปภาพการประชุม 21/84
รูปภาพการประชุม 22/84
รูปภาพการประชุม 23/84
รูปภาพการประชุม 24/84
รูปภาพการประชุม 25/84
รูปภาพการประชุม 26/84
รูปภาพการประชุม 27/84
รูปภาพการประชุม 28/84
รูปภาพการประชุม 29/84
รูปภาพการประชุม 30/84
รูปภาพการประชุม 31/84
รูปภาพการประชุม 32/84
รูปภาพการประชุม 33/84
รูปภาพการประชุม 34/84
รูปภาพการประชุม 35/84
รูปภาพการประชุม 36/84
รูปภาพการประชุม 37/84
รูปภาพการประชุม 38/84
รูปภาพการประชุม 39/84
รูปภาพการประชุม 40/84
รูปภาพการประชุม 41/84
รูปภาพการประชุม 42/84
รูปภาพการประชุม 43/84
รูปภาพการประชุม 44/84
รูปภาพการประชุม 45/84
รูปภาพการประชุม 46/84
รูปภาพการประชุม 47/84
รูปภาพการประชุม 48/84
รูปภาพการประชุม 49/84
รูปภาพการประชุม 50/84
รูปภาพการประชุม 51/84
รูปภาพการประชุม 52/84
รูปภาพการประชุม 53/84
รูปภาพการประชุม 54/84
รูปภาพการประชุม 55/84
รูปภาพการประชุม 56/84
รูปภาพการประชุม 57/84
รูปภาพการประชุม 58/84
รูปภาพการประชุม 59/84
รูปภาพการประชุม 60/84
รูปภาพการประชุม 61/84
รูปภาพการประชุม 62/84
รูปภาพการประชุม 63/84
รูปภาพการประชุม 64/84
รูปภาพการประชุม 65/84
รูปภาพการประชุม 66/84
รูปภาพการประชุม 67/84
รูปภาพการประชุม 68/84
รูปภาพการประชุม 69/84
รูปภาพการประชุม 70/84
รูปภาพการประชุม 71/84
รูปภาพการประชุม 72/84
รูปภาพการประชุม 73/84
รูปภาพการประชุม 74/84
รูปภาพการประชุม 75/84
รูปภาพการประชุม 76/84
รูปภาพการประชุม 77/84
รูปภาพการประชุม 78/84
รูปภาพการประชุม 79/84
รูปภาพการประชุม 80/84
รูปภาพการประชุม 81/84
รูปภาพการประชุม 82/84
รูปภาพการประชุม 83/84
รูปภาพการประชุม 84/84
ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 13/12/2017 - 15:52