การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส แบบพหุภาคี วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อทดสอบระบบการส่งต่อ (referral system) ผู้ป่วยจากสนามบินถึงสถานพยาบาลระหว่างทาง และปลายทาง รวมทั้งการจัดลำดับสถานพยาบาลในการรับผู้ป่วย
  2. เพื่อทดสอบระบบการส่งต่อ (referral system) ผู้ป่วย เมื่อมีการระบาดของโรคเมอร์สในประเทศ
  3. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กลไกการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ในการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม การดูแลผู้ป่วยหนักก่อนส่งโรงพยาบาล การควบคุมการติดเชื้อ จนถึงการดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดที่โรงพยาบาล
ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 15/06/2017 - 13:59