ติดต่อเรา

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่อยู่: เลขที่ 88/21 หมู่ 4 ชั้น 1,4 อาคาร 8 (ตึกสถาบันราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์: 0 2590 3159 โทรสาร: 0 2588 3767 อีเมล์: Facebook: https://www.facebook.com/THAIBEID
แผนที่:
map-beid