ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประกาศรับโอน ย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ประกาศรับโอน ย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ

  1. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
Thai

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความประสงค์ รับโอนรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Thai

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความประสงค์ รับโอนรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา ตำแหน่งเลขที่ 837 กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติราชการสำนักโรคติดต่ออุุึบัติใหม่)
Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับข้าราชการพิเศษ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Thai

Pages