ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Manager of Coordinationg Unit for One Health)

Thai

ประกาศรับสมัครงานด่วน ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับย้ายหรือโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่)

Pages