ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Manager of Coordinating Unit for One Health)

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานั่วไป

ประกาศสำนักโรคติดต่ีออุบัติใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแผน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย-รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Thai

ประกาศรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย-รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

Pages