ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประกาศสำนักโรคติดต่อุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

Thai

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค รับย้ายหรือโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2203

Thai

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค รับย้ายหรือโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 3530

Thai

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

Thai

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ประกาศรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็น่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Thai

Pages