ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 16/2560 เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

หมายเหตุ : สธ0436.1/1996 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ตามที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 15/2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลง และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้
เลขประจำตัวคัดเลือก    ชื่อ-ชื่อสกุล
1. นายชัยพร นันทหทัย
Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ประกาศรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ 1 ตำแหน่ง

Thai

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ประกาศรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

Thai

Pages