ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1278

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 4/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริหารพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 4/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริหารพนักงานขับรถยนต์
ตามที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้่ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ดังกล่าว ต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบคัดเลือก 
Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 2/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่22/2560 เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่องรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

 

Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการ

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการ
ตามที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 3087 งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักระบาดวิทยา (ปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่) บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตามลำดับ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 
Thai

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 17/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 17/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
ด้วยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในปีงบประมาณ 2561 
 
Thai

Pages