ประกาศกรมควบคุมโรค

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560

Thai

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน

คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 777/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome - MERS)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ฉบับที่ 2 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 (1)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงปลายฤดูหนาวและหมอกลงจัด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Thai

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แจ้งเตือนโรค มือ เท้า ปาก ระบาด ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2557

Pages