ดาวน์โหลด

(11.96 MB)

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ(พ.ศ. 2556-2559)

     
    การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นผลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและพฤติกรรมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรค การใช้ยาไม่ถูกต้องซึ่งทำให้เกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์นำโรคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ โรคติดต่ออุบัติใหม่ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนยากต่อการจัดการ หากขาดระบบแและเครื่องมือป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแล้ว โรคเหล่านี้อาจก่อความสูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

    แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559) เป็นแผนยุทธศาตร์ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2553) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้บูรณาการแนวคิดและทิศทางในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับทั้งยุทธศาสตร์ภายในประเทศและพันธสัญญาในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 แผนยุทธศาสตร์สำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2553 และกรอบการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เีกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน โครงการ

    แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555  โดยเป็นกรอบแนวทางอย่างกว้าง ดังนั้นหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ สามารถกำหนดแนวทางและมาตรฐานเพิ่มเติมในระดับที่จำเป็น โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและความเหมาะสมทางวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการ และความสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและเงื่อนไขการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสม

    แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาและควบคุมโรคภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบการเลี้ยงและสุขภาพสัตว์ และสัตว์ป่าให้ปลอดโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบจัดการความรู้ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ประเภทสื่อ:
ชนิดสื่อ:
คู่มือ/เอกสารวิชาการ
ชื่อโรค:
ไม่มีรายละเอียด
กลุ่มโรค:
ไม่มีรายละเอียด
หน่วยงานที่ผลิต:
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ปีที่ผลิต:
2555
พฤติกรรม:
ไม่มีรายละเอียด
Design by IT Genius (ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง)