โครงการจัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการ DGHP-One Health (นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี)

โครงการจัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการ DGHP-One Health (นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี) เลขที่หนังสือ สธ 0436.1/469 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น120,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561-สิงหาคม 2561 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20,000 บาท
กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 กุมภาพันธ์ 2561เงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

Update: 16/02/2018 - 13:07