วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับชาติที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๕๙

อัพเดทข้อมูลวันที่: 18/08/2014 - 13:36