ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในโรงพยาบาล วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

  วัตถุประสงค์:  เพื่อให้โรงพยาบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคไข้หวัดนก เนื้อหาการประชุม... อ่านต่อ

รูปภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) สถานที่: โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.... อ่านต่อ

logo

รายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ประจำสัปดาห์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ 41 ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ 40 ปี 2560 ข้อมูล... อ่านต่อ

logo

อินโฟกราฟฟิก (Infographic) : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)... อ่านต่อ

logo

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และจัดทำกลไกสื่อสารความเสี่ยง ในค่ายทหาร วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-6.30 น ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข  โดย : แพทย์หญิงปิยนิตย์... อ่านต่อ

ภาพประกอบ 1/71
logo

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)โดย : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ประจำวันที่ 15 พฤษภาม 2560 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ประจำวันที่ 30... อ่านต่อ

logo

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย (H5N1)

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560 – สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ ณ วันที่ 30... อ่านต่อ

logo

คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับ ประชาชน ทั่วไป และสถานที่ต่างๆ

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 18 มีนาคม 2559 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียน... อ่านต่อ

logo

Pages