พันธกิจ

  1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)
  2. พัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์เทคโนโลยี ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
  3. ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
  4. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชนด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ด้วยระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย
  5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ
อัพเดทข้อมูลวันที่: 12/03/2014 - 08:54