ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน

โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน

ณ วันที่ 7สิงหาคม2560องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานว่า เมื่อวันที่11,14 และ 21กรกฎาคม2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHFPC)รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 เพิ่มเติม 3 รายทำให้จำนวนผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 1,557ราย

สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยพบรายงานการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 นี้

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9

Read more

สถานการณ์ในต่างประเทศ

World Health OrganizationWorld Health Organization

Read more

คำแนะนำ

หนังสือสั่งการ / หนังสือขอความร่วมมือ

หนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น

 1. เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร icon new
 2. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด icon new

หนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น

 1. เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ icon new
 2. เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช icon new
 3. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง icon new

หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า - ออกประเทศจีน และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza like Illness; ILI)

 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด icon new
 2. เรียน นายกสมาคม โรงพยาบาลเอกชน icon new
 3. เรียน ปลัด กระทรวงกลาโหม icon new
 4. เรียนู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ icon new
 5. เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย icon new
 6. เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร icon new

หนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยง

 1. เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันโรคที่ 1-9 และผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 2. เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 3. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีนและคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด

 1. เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 2. เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หนังสือ เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

หนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 

หนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

หนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

หนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน

แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)

 1. หนังสือขอความร่วมมือโรงพยาบาลดำเนินงานบริหารจัดการในการจัดซื้อยาต้านไวรัส Oseltamivir_ ณ วันที่ 3 เมษายน 2557
 2. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
 3. หนังสือขอความร่วมมือรายงานการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
 4. รายชื่อคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลสำหรับโรคอุบัติใหม่ของระบบทางเดินหายใจ เรื่อง การใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir

แนวทางและมาตรการ

องค์ความรู้

คำถาม-คำตอบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความวิชาการ

Read more d
ภาพประกอบ: 
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน
อัพเดทข้อมูลวันที่: 15/08/2017 - 10:34