เอกสารคู่มือการเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์สในโรงพยาบาลเอกชน