รายงานสถานการณ์โโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) หรือ โรคเมอร์ส จากเว็บไซต์ต่างประเทศ